Arbejdsmarkedsuddannelser for voksne

Innovation i AMU - se mere her 

Styrk transfer i AMU - se mere her

Konkurrencedygtigheden og sammenhængskraften i det danske velfærdssamfund skal blandt andet sikres ved, at alle voksne indgår i livslang læring. Det er en udbredt erkendelse. I den sammenhæng udgør Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) er et fantastisk aktiv.

I det seneste tiår har AMU i stigende omfang fokuseret på at tage afsæt i og understøtte arbejdspladsbaseret læring. I dag er AMU på et yderst veludviklet og meget fleksibelt grundlag gearet til at indgå i partnerskab om kontinuerlig kompetenceudvikling i arbejdslivet.

Med indførelsen af de fælles kompetencebeskrivelser er fokus flyttet fra enkeltuddannelser til kompetenceudvikling inden for bredere jobområder på arbejdsmarkedet. De fælles kompetencebeskrivelser kan være et meget fleksibelt udgangspunkt for en dialog mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner om planlægning af konkrete uddannelsesforløb.

Det udgør imidlertid en stor udfordring for udbyderne af AMU-uddannelserne at blive den partner for kompetenceudvikling, som virksomhederne efterspørger. Det stiller nye krav til skolernes ledelse, medarbejdere og organisation. De nye muligheder stiller samtidig også nye krav til virksomhedernes ledere og medarbejdere om at involvere sig som aktører i udviklingen, gennemførelsen og forankringen af den praksisnære læring.

I LDI har vi mangesidede erfaringer med arbejdet i AMU-regi, hvor vi har gennemført analyser for efteruddannelsesudvalg, udviklet kurser for faglærere, udviklet og gennemført udviklingsprojekter, designet og gennemført kompetenceudvikling for faglærere og også konkret medvirket til afholdelse af AMU-kurser.

Vi oplever, at AMU indeholder et fantastisk potentiale for udvikling, og vi tilbyder os som ressourcepersoner i udmøntningen af de mange nye muligheder. Eksempelvis kan vi indgå som rådgivende og udførende konsulenter i etablering og fastholdelse af succesrige partnerskaber, i design og gennemførelse af praksisnære læreprocesser, i design, gennemførelse og/eller evaluering af realkompetenceforløb, i planlægning og gennemførelse af faglæreres kompetenceudvikling, i udvikling af skoler og virksomheders organisation samt i udvikling og gennemførelse af nye eksperimenterende udviklingsprojekter.